Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades personals

El tractament de dades de caràcter personal que es faci mitjançant el lloc web de La Revolta dels Burots està subjecte a el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, i altra normativa d’aplicació. L’accés i utilització dels serveis proporcionats a aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat per part dels usuaris.

Les dades de caràcter personal que es recopilen i tracten a través d’aquest lloc web tenen com a única finalitat la prestació dels serveis proporcionats per aquests, així com els sol·licitats pels usuaris, i aniran acompanyats del preceptiu deure d’informació definit a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris, ja sigui mitjançant correu electrònic o mitjançant la utilització dels diversos formularis web existents a aquest lloc web, seran tractats amb els termes descrits a les clàusules informatives que figuren juntament amb aquests, tal i com estableix l’anomenat article 5 de la llei.

En compliment del disposat a l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que se sol·licitin als usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la que es recaven, i s’indicarà, al moment de la seva recollida, el seu caràcter voluntari o obligatori, així com les conseqüències de la seva obtenció o de la negativa a subministrar-les. Tanmateix, amb caràcter supletori, en cas que els formularis o sol·licituds no disposin d’aquestes clàusules, serà aplicable la present Política de Privacitat. En tot cas, els usuaris seran responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que per això es derivessin. Mitjançant l’enviament de les seves dades personals a qualsevol de les seccions d’aquests llocs web, l’usuari autoritza el tractament de les mateixes amb els fins indicats en cada cas. Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de dades personals, degudament inscrites per L’Ajuntament d’Artés al Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, segons la legislació o normativa vigent aplicable.

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d’acord amb el previst a l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tanmateix, es garanteix la confidencialitat de les dades i no es garanteix que no seran comunicats a tercers fora dels casos necessaris per a gestionar els serveis proporcionats a través d’aquests llocs web així com els previstos en la normativa vigent, no podent ser utilitzats, en cap cas, amb fins comercials. Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, mitjançant comunicat per escrit adreçat a l’Ajuntament d’Artés, C. Barquera, 41, 08271 Artés.